آخرین مطالب سایت

مدارک مورد نیاز پروانه کسب

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه کسب

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه کسب فتوکپی مدرک تحصیلی لیسانس ( کارشناس حقوق) یا یک نفر کارشناس حقوق با تعهد ثبتی جهت حضور مداوم در دفتر املاک. فتوکپی مدرک تحصیلی متقاضی. فتوکپی سند مالکیت چنانچه متقاضی مالک باشد. (پایان کار تجاری ملک – سطوح نباشد) فتوکپی قرارداد اجاره در …

بیشتر بخوانید »

قانون مالک و مستاجر

قانون مالک و مستاجر

شماره:۶۹۱۴۵/ت ۱۹۸۴۵ه-۱۷/۳/۱۳۷۸ موضوع:آئین نامه اجرایی قانون مالک و مستاجر -۴/۳۰ – ۱۱/۵/۷۸   به پیوست آئین نامه اجرایی قانون روابط موجرومستاجر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیات محترم وزیران جهت اطلاع ارسال می گردد.  علی اکبر سمیعی  وزارت مسکن و شهرسازی – وزارت دادگستری  هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۸ بنا به پیشنهاد شماره …

بیشتر بخوانید »

قوانین و مقررات مرتبط با ودیعه

قوانین و مقررات مرتبط با ودیعه

قوانین و مقررات مرتبط با ودیعه متن قانون مدنی :فصل نهم – در ودیعه مبحث اول- در کلیات ماده۶۰۷- ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آنکه آنرا مجانا” نگاهدارد. دیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می …

بیشتر بخوانید »