قوانین

قانون مالک و مستاجر

قانون مالک و مستاجر

شماره:۶۹۱۴۵/ت ۱۹۸۴۵ه-۱۷/۳/۱۳۷۸ موضوع:آئین نامه اجرایی قانون مالک و مستاجر -۴/۳۰ – ۱۱/۵/۷۸   به پیوست آئین نامه اجرایی قانون روابط موجرومستاجر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیات محترم وزیران جهت اطلاع ارسال می گردد.  علی اکبر سمیعی  وزارت مسکن و شهرسازی – وزارت دادگستری  هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۸ بنا به پیشنهاد شماره …

بیشتر بخوانید »

قوانین و مقررات مرتبط با ودیعه

قوانین و مقررات مرتبط با ودیعه

قوانین و مقررات مرتبط با ودیعه متن قانون مدنی :فصل نهم – در ودیعه مبحث اول- در کلیات ماده۶۰۷- ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آنکه آنرا مجانا” نگاهدارد. دیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می …

بیشتر بخوانید »

قانون‌ تملک آپارتمان ها

قانون‌ تملك آپارتمان ها

ماده ۱ – مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است . مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک. ماده ۲ – قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر …

بیشتر بخوانید »