الزام قانونی صدور کارت شناسائی برای افراد تحت پوشش

اعضای محترم مشاورین املاک 

احتراما، عطف بنامه شماره 11698/د مورخ 1403/04/13 اتاق اصناف اهواز در خصوص اجرای تبصره 1 ماده 17 قانون نظام صنفی مبنی بر الزام قانونی صدور کارت شناسائی برای افراد تحت پوشش واحدهای صنفی مشاورین املاک و مستغلات، مقتضی است کلیه واحدهای صنفی مشاورین املاک کارکنان خود را در سامانه نوین اصناف ثبت نام و کارت شناسائی مربوطه را اخذ نمایند؛ ضمنا صورت اسامی کارکنان ثبت نام شده از واحد صنفی خود را در سامانه مذکور به صورت پرینت جهت الصاق در پرونده صنفی به اتحادیه مشاورین املاک کلانشهر اهواز تسلیم نمایند.

بدیهی است در بازرسی های آتی ارائه کارت شناسائی کلیه کارکنان واحد صنفی به بازرسین الزامی است.

همچنین بررسی کنید

مشاوران املاک نمیتوانند مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند

مشاوران املاک نمیتوانند مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند

همکاران عزیز با توجه به مفاد نامه شماره 56152/1403 مورخ 1403/03/26 سازمان ثب اسناد و …