در خصوص انعقاد هرگونه قرارداد و یا ارائه خدمات به اتباع بیگانه

همکاران عزیز و ارجمند

باسلام

      احتراما عطف بنامه های شماره ۱۱۹۷۷/۲۱/م و/۱۴۰۰ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۰ معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و عطف به نامه شماره ۰۰۰۹۰۰۲۷۶۲/۱۱/۱۴ مورخ ۳/۹/۱۴۰۰ پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در خصوص مفاد قانونی مدنی (مواد ۹۶۷، ۹۶۶، ۹۶۱، ۸) اصل ۱۵۳ قانون اساسی که (هرگونه قرارداد که موجب سلطه اقتصادی بیگانه و منابع طبیعی و اقتصادی و…گردد، ممنوع است) و با توجه به ضوابط انتظامی اختصاصی مشاوران املاک که ( در صورت ارائه هرگونه خدمات به اتباع خارجی اعم از خرید، فروش، رهن ، اجاره مسکن و… مراتب در اسرع وقت به پلیس نظارت بر اماکن عمومی منعکس گردد) مقتضی است به منظور جلوگیری از بروز هرگونه تبعات سوء امنیتی و اجتماعی، ضمن رعایت قوانین و ضوایط جاری، قبل از انعقاد هرگونه قرارداد و یا ارائه خدمات به اتباع بیگانه، مراتب را به پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان و یا شهرستان اعلام نمائید.

با تشکر

رئیس اتحادیه املاک اهواز

قنبر علی زنگنه